پ.ن 1 : فقط شناسنامه یه مرد ایرانی یا عرب می تونه اینطوری باشه!! 

پ.ن 2 : بیچاره زنا و بچه هاش!!!