روزی از دانشمندی ریاضیدان  نظرش را درباره زن و مرد  پرسیدند...جواب داد
 

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند
 
پس مساوی هستند با عدد یک =1 
 
 اگر دارای (زیبایی) هم باشند
 
پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
 
اگر (پول) هم داشته باشند
 
دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
 
اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند
 
پس سه تا صفر  جلوی عدد یک میگذاریم =1000
                                        
ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق)
 
چیزی به جز صفر باقی نمی ماند
 
 و صفر هم به تنهایی هیچ نیست
پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت
=
=
=
=
=
=

نتیجه :
 
اگر اخلاق نباشد  انسان خدای ثروت و اصل و نسب و زیبایی هم باشد هیچ نیست 
 
کاریکاتور 17آذر88