X
تبلیغات
رایتل

چگونه یک زن را خوشحال کنیم !؟ 


1. یک دوست باشید.


2. یک همدم باشید.


3. یک عاشق سینه چاک باشید.

4. یک برادر باشید.

5. یک پدر باشید.

6. یک استاد باشید.

7. یک سرآشپز باشید.

8. یک برقکار باشید. 

9. یک نجار باشید.

10. یک لوله کش باشید.

11. یک مکانیک باشید.

13. یک متخصص چیدمان داخلی منزل باشید.

15. یک متخصص مد باشید.

16. یک روانشناس باشید.

17. یک دافع آفات 
باشید.

18. یک روانپزشک 
باشید.

19. یک شفا دهنده 
باشید.

20. یک شنونده خوب 
باشید.

21.. یک سازمان دهنده 
باشید.

22. یک پدر خوب 
باشید.

23. خیلی تمیز 
باشید.

24. دلسوز 
باشید.

25. ورزشکار 
باشید.

26. گرم 
باشید.

27. مواظب 
باشید.

28. شجاع 
باشید.

29. باهوش 
باشید.

30. بانمک 
باشید.

31. خلاق 
باشید.

32. مهربان 
باشید.

33. قوی 
باشید.

34. فهمیده 
باشید.

35. بردبار 
باشید.

36. محتاط 
باشید.

37. بلند همت 
باشید.

38. با استعداد 
باشید.

39. پر جرأت 
باشید.

40. مصمم 
باشید.

41. صادق 
باشید.

42. قابل اعتماد 
باشید.

43. پر حرارت باشید.

بدون فراموش کردن : 

44. تعریف کردن مرتب از او 

45. عشق ورزیدن به خرید 

46. درستکار بودن 

47. بسیار پولدار بودن 

48. تنش ایجاد نکردن برای او 

49. نگاه نکردن به بقیه دختران 

و در همان حال، شما باید : 

50. توجه زیادی به او بکنید، و انتظار کمتری برای خود داشته باشید .

51. زمان زیادی به او بدهید، مخصوصاً زمان برای خودش.


 52. اجازه رفتن به مکانهای زیادی را به او بدهید، هیچگاه نگران نباشید او کجا می رود. 

بسیار مهم است : 


53. هیچگاه فراموش نکنید : 


* سالروز تولد* سالروز ازدواج* قرارهایی که او می گذارد. 


چگونه یک مرد را خوشحال کنیم !؟ 


1. راحتش بذارید.