در سال جدید کدوم در ورودی رو انتخاب میکنید؟
"پــــــــــــــــــول،شانـــــــــــس،عشـــــــــــــق"