لحظه سال تحویل ما خواب بودیم با صدای ترقه های هموطنان غیور ترک که رسم دارن لحظه سال تحویل میدون جنگ به پا کنن خبر دار شدیم سال تحویل شد ما تو بهترین جای دنیا سالمونو تحویل کردیم (آیکون چشمک) امیدوارم تمام سال در حال استراحت باشیم...

بعد از 10 دقیقه از گذشت سال تحویل بلند شدیم رفتیم با پدر و مادر شوشوئی روبوسی و تبریک سال نو گفتیم بعد سرگرم جم و جور کرد خونه شدیم آخه مامان شوشوی ما تازه یادش افتاده عیده باید یه صفائی به خونه بده شاید مهمون بیاد! نزدیکای ظهر برادر شوشو و همسریشون تشریف اوردن بالا (بعد 4 روز ما چشممون به جمالشون منور شد) تبریک و حال احوالپرسی کردیمو بساط ناهار رو به پا کردیم بعد ناهار همه خوابیدن من و جاریه گرام مشغول غیبت در مورد شوهرای محترم و فامیل شوهر محترم تر شدیم.

بعد از ظهر هم رفتیم به عید دیدنی تقریبا همه فامیل رو سر زدیم و عید دیدنی کردیم بدون استثناء همه ابتدا با شربت بادرنجبویه بعد شیرینی، بعد کاسه آجیل رو میگردون (بدون پیاله) باید هر چقدر میخوای بریزی تو پیش دستیت، بعد شکلات و بعد میوه تعارف میکنن ...

هفت تا خونه رفتیم عین هفت خونه همین طوری پذیرایی کردن، از دیدن فامیل شوهر بس مشرف گردیدم اونایی که آشناتر بودم از دیدنشون خوشحال تر میشدم (آخه من فقط اینارو سالی یه بار میبینم اولین بار پارسال بود دومین بار هم امسال بود بعضیهاشونونم که امسال اولین بار بود که میدیدم)

روز دوم عید صبح رفتیم به دو تا از بازارچه ها که جنس از ترکیه میارن فقط دیدن کردیم چیزه مناسبی پیدا نکردیم ، بعد از ظهر فامیلها اومدن عید دیدنی خونه پدر شوشویی منم طبق رسم خودشون به کمک آقا سیا ازشون پذیرایی کردم .

روز سوم عید قرار بود با شوشویی بریم برای یه عمر مهم که پدر شوشویی نذاشتن من برم خودش با سیا رفت منو گفت بمونم کمک مامان شوشویی شاید مهمون بیاد ازشون پذیرایی کنم در صورتی که جاریه محترم خونش پائین خونه پدر شوشوئی میتونستن ازون بخوان بیاد کمک مامان شوشوئی ولی خوب دیوار کوتاه هستیم دیگه! الان منتظریم کسی بیاد ولی هیچ خبری نیست دارم براشون کوکو گردو میذارم تا حالشو ببرن هر چند حال مارو گرفتن، دیشبم هم عدس پلو گذاشتم، شب قبلشم کوکو سیب زمینی، مامان شوشو کلی ذوق فرمودن آخه خودش فقط مرغ ، آبگوشت و آش میذاره همیشه اینارو فقط میخورن این غذاهای ساده ما براشون کلی تازگی داره منم مباب خودشیرینی و نشون دادن مزیتهای عروس فارس کلی حال بهشون میدم...