پر واضح است تفاوت های زنان و مردان در مواقع و صحنه های مختلف زندگی ...

این بار می ریم که داشته باشیم فرق خانم ها و آقایون رو در مدل کفششون در مواقع مختلف...

کمی دنبالم بیا

.

.

.

shoes6 در مواقع مختلف زنان و مردان چه کفش هایی می پوشند؟ (طنز)