زندگی این نیست که صبر کنیم طوفان بگذره ...http://marshal-modern.ir/Archive/2011/2/19/image013.gif

زندگی اینه که یاد بگیریم چطور زیر بارون برقصیم :

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/2/19/image014.gifhttp://marshal-modern.ir/Archive/2011/2/19/image014.gifhttp://marshal-modern.ir/Archive/2011/2/19/image014.gifhttp://marshal-modern.ir/Archive/2011/2/19/image014.gif

http://marshal-modern.ir/Archive/2011/2/19/image015.gif