پ.ن: حتما برخورد شود چون یه بار دیر اومدن تبدیل میشه به همیشه دیر اومدن!