پ.ن : همش میگه پول ندارم!! میخواستی این بلا سرت بیاد!!