وقتی سیا نیست حوصله هم نیست البته درسته خونه مامان اینا خیلی خوش میگذره مخصوصا با آیسان جون عمه ولی وقتی سیا نیست سوژه ای برا نوشتن ندارم خاطره ای هم ندارم!! 

آیسان هر شب سراغ سیا رو میگیره گوشی رو میگیره دستش تو خیال خودش با سیا صحبت میکنه. بهش میگم عمه از این کارا نکن خووو هی منو یاد عمو سیا نداز (آیکون گریه) 

امروز فرمای ارزشیابی برامون اومده بچه های اداره در به در دنبال اینن ببینن فرمشون دست کی افتاده! میگن خوب تو حقوقمون خیلی تاثیر داره. نون زن و بچه مونه. اگه کم بگیریم بیچاره میشیم... جالب همه فرم رو باز میکنن از طرف میخوان خودش بیاد فرمشو پر کنه! (مرکز ارزشیابی هم دلش خوشه پرسنل دارن ارزشیابی میشن.اونم بصورت علمی!!)  

نمیدونم سیا داره چیکار میکنه همش میگه بیرونم کار دارم... دلم براش تنگ شده. برا مهربونیاش. برا شوخیاش. برا دستور دادناشو زیر بار نرفتنام. برا آرامشی که در کنارش داشتم. برا اذیت کردناش. برا قهر کردناش. برا همه چیزش دلم تنگ شده...