X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

از خاله زنک بازی

از بی معرفتی

از بالا دست و پائین دست بودن

از سلسله مراتب اداری

از زورگویی

از ندیدن احساسات دیگران

از فکرای پوسیده عهد بوقی (زنا ناقص العقلن)

از دو دستی چسبیدن به جاه و مقام

از پا گذاشتن روی حق

از دو رو بودن

از ترسو بودن

از قایم شدن گرگا تو پوست بره

از تظاهر کردن

از چاپلوسی کردن

از تو چشم بودن

از بی منطق بودن

از رفتارای ناشایس

از ادا دراوردن

از بهانه جویی

از اذیت کردن

از ظالم بودن

از بی احترامی

از تحمیل کردن افکار پوسیده

از اجبار

از تن دادن به هر کاری برای حفظ جاه و مقامت

از x در به در

متنفرم حالم بهم میخوره