امروز با صدای دو تا از خانمای همسایه از خواب بیدار شدم تو راهرو داشتن هوار هوار میکردن حالا چیکار کنیم؟؟ مرد هم تو ساختمون نیست؟؟ منو میگی فوری سقف اتاقو نگاه کردم، (آخه دیشب خواب دیدم سقف خونمون نم داده اومده پائین، خونمون خرابه شده هر چی به همسایه بالایمون میگیم خونتون به خونمون نم داده بیان ببینید زیر بار نمیرنو نمیان ببینن، منو داداش بزرگم بودیم که داداشم با مرد همسایه گلاویز شد، من رفتم خونشون التماس کردم بیان ببینید چی به سر خونمون اوردید اونام انگار نه انگار داد و بیداد میکردنو زیر بار نمیرفتن که نم خونه اونا خونه مارو خراب کرده...) خدارو شکر سقف سالم بود خوابی بیش نبود. 

خانمای همسایه تصمیم گرفتن برن ال ام بی هاشونو از پشت بوم جم کنن آخه امروز مامورین خدمتگزار دولت شریف مردمی تشریف فرما شدن برای بار دوم تو محل ما برای جم کردن لوازم لهو و لعب (م.ا.ه.و.ا.ر.ه) منم زنگ زدم سیا گفتم منم برم مال خودمونو باز کنم گفت برو، کورمال کورمال رفتم پشت بوم تا یک عدد ال ام بی غصبی مونو بردارم بیارم (آخه اون دفع مال مارو بردن و دیش مبارکمونو خم کردن، چون ما هم نه وقتش و نه بوجشو داشتیم بریم بخریم یه دونه که رو زمین افتاده بودو دودر کردیم و دیشو صاف کردیم استفاده فرمودیم البته  فقط در اندازه اینکه شبکهای ایرانو داشته باشیم بکارمون اومد (کار حرام - دیدن م.ا.ه.و.ا.ر.ه-  با مال حرام - ال ام بی دودره ای- چه شود؟!)

مامورین خدمتگزار  اول زنگ خونه مارو زدن خواستم اف اف رو بردارم چهارتا خوشگل خوشگل نثارشون کنم  یا بردارم بگم ما خونه نیستیم تا دماغشون بسوزه ولی ترسیدم خودمو زدم به نشنیدن چند تا زنگ واحدای دیگه رو زدن اونام باز نکردن در نتیجه مامورین خدمتگزار دست از پا درازتر رفتن سراغ ساختمون بعدی (فکر کردن دوباره ما گول میخوریم درو براشون باز میکنیم که دوباره تشریف اوردن!)

داداش کوچیکه از وقتی سرباز شده همه اش تو راه بیمارستان هر روز یه چیزیش میشه امروز رفت پولیپ بینی عمل کنه (نمیدونستم داداشی انقدر نون به نرخ روز خور شده! داره حسابی از امکانات دولت استفاده میکنه یا به این بهانه ها داره از خدمت مقدس سربازی جیم فنگ میشه!) الان قراره با سیا بریم ملاقاتش تا ببینیم چی به سر خودش اورده!!