عصر شکار: 20 کیلو گوشت دایناسور، 40 کیلو گوشت اژدها.

نتیجه: دایناسورها منقرض شدند.

 

عصر کشاورزی: 24 دست تبر سنگی، 24 دست تیغه و داس جنگی.

نتیجه: افزایش قتل به دلیل دم دست بودن داس برای خانوم ها.

 

عصر فلز: 70 ورقه مسی، 50 تا خنجر مفرغی و سرگرز آهنی.

نتیجه: افزایش شکستگی سر مردان به دلیل تماس با گرز آهنی.

 

عصر بخار: 30 هزارتومان و بخار کردن آب حوض خانه عروس خانوم.

نتیجه: کمبود آب و جیره بندی شدن آب.

 

عصر صنعت: 1 میلیون پول، 14 سکه طلا، یک اتومبیل و هرچی که با ص شروع میشد.

نتیجه: بنا به درخواست آقایان تولید ژیان آغاز شد.

 

عصر کامپیوتر: هم وزن عروس خانم سکه طلا!!!

نتیجه: هرچی عروس خانوم مانکن تر باشد بهتر است.

 

نتیجه گیری کلی: بابا بگو نمیخوایم دختر شوهر بدم دیگه... این کارها یعنی چی؟؟


عامل اصلی انقراض دایناسور ها ==> عروس ها

عامل اصلی کشته شدن مردها ==> عروس ها

عامل اصلی ناقص شدن مردها ==> عروس ها

عامل اصلی کمبود آب در تابستان ها ==> عروس ها

عامل اصلی افزایش ماشین های فرسوده در سطح شهر ==> عروس ها

عامل اصلی افزایش چاقی و افزایش بیماری ها ==> عروس ها


The Dowry, by Muhammad az-Zuwawi at Tarhuni