X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مرد یعنی نـیاز .................................................................... زن یعنی نـاز
مرد یعنی دم ..................................................................... زن یعنی باز دم
مرد یعنی منطق ................................................................ زن یعنی احساس
مرد یعنی سخاوت .............................................................. زن یعنی صداقت
مرد یعنی شرافت .............................................................. زن یعنی نجابت
 مرد یعنی غیرت ................................................................ زن یعنی عزت
مرد یعنی صلابت ............................................................... زن یعنی قداست
مرد یعنی پیمودن ............................................................... زن یعنی صبوری
مرد یعنی اکنون ................................................................ زن یعنی فردا
مرد یعنی دلدار ................................................................. زن یعنی دلداده
مرد یعنی ربودن ................................................................ زن یعنی کشش
مرد یعنی بیارام ................................................................ زن یعنی بیاسای

مرد یعنی سالار ............................................................... زن یعنی ره سپرده به دامان یار